CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Thơ Mặc Giang phổ nhạc

Nguyện Cầu Phật Đản
Thơ Mặc Giang - Ns Kiều Tấn Minh - Ca sĩ Thanh Đạt. Download bản nhạc tại đây: http://tusachphathoc.com/nhac/macgiang/Vanban Nhac- NguyencauPhatdan- Tho_MacGiang- Ns_KieuTanMinh- Casi_ThanhDat.tif
Tuổi Trẻ Phật Giáo
Thơ Mặc Giang - Ns Kiều Tấn Minh - Hợp ca. Download bản nhạc tại đây: http://tusachphathoc.com/nhac/macgiang/Vanban Nhac- TuoitrePhatgiao-tho_MacGiang- Ns_KieuTanMinh-Hopca.tif
Hoa Sen Tám Cánh
Thơ Mặc Giang - Nhạc sĩ Võ Mẫn. Download lời của bài hát tại đây: http://tusachphathoc.com/nhac/macgiang/Vanban_ Hoa_sen_tam_canh_ ThoMacGiang- NsVoMan-CasiThanhDanh.tif
Phật giáo Việt Nam muôn năm
Link download văn bản nhạc: http://tusachphathoc.com/nhac/macgiang/Phat Giao Viet Nam muon nam- tho Mac Giang- Ns Kieu Tan Minh.jpg
Gia đình Phật tử Việt Nam
Link download văn bản nhạc: http://tusachphathoc.com/nhac/macgiang/Gia Dinh Phat Tu Viet Nam- tho Mac Giang -Ns Kieu Tan Minh.jpg http://tusachphathoc.com/nhac/macgiang/gia dinh phat tu viet nam.doc
Gia đình Phật tử Việt Nam
Văn bản bài nhạc: http://tusachphathoc.com/nhac/macgiang/Van ban Nhac - Gia Dinh Phat Tu Viet Nam - tho Mac Giang - Ns Vo Ta Han.pdf
Bão Lụt Tại Queensland
Thơ Mặc Giang - Ns Minh Đặng. Download văn bản nhạc tại đây.

Video mới nhất

Tuyên bố Vesak P2: Đạo Phật và trách nhiệm cùng chia sẻ - TT. Thích Nhật Từ
Tuyên bố Vesak P2: Đạo Phật và trách nhiệm cùng chia sẻ - TT. Thích Nhật Từ
Lễ bế mạc khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại Chùa Giác Ngộ
Lễ bế mạc khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại Chùa Giác Ngộ
Năm điều cần ghi nhớ - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ nhắc nhở giới tử trong lễ bế mạc khóa tu XGGD lần V tại chùa Giác Ngộ, ngày 31-05-2019
KHÓA KINH CHÚ LĂNG NGHIÊM TẠI HVPGVN cơ sở LMX Tháng 05-2019
Hội đồng Điều hành, Ban giảng huấn, Ban quản viện Tăng - Ni, 750 Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM tháng 05-2019
KHÓA KINH BỔN MÔN PHÁP HOA TẠI HVPGVN cơ sở LMX Tháng 05-2019
Hội đồng Điều hành, Ban giảng huấn, Ban quản viện Tăng - Ni, 750 Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM tháng 05-2019
Ý nghĩa của xuất gia - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong lễ thế phát Xuất gia gieo duyên lần V tại chùa Giác Ngộ, ngày 26-05-2019
Tuyên bố Vesak Liên Hiệp Quốc Điều 1 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 17-05-2019