CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tiểu Bộ Kinh - 5 Chuyện tiền thân 2 (số 121-263)

Tab chính

Audio: 142
Mp3
Kinh Tiểu Bộ - 469. Chuyện tiền thân - 04.Phẩm Dalha - 155. Chuyện nhảy mũi (Tiền thân Gagga)
Kinh Tiểu Bộ - 435. Chuyện tiền thân - 01.Phẩm Kusanàli - 121. Chuyện thần cây cỏ Kusa (Tiền thân Kusanàli)
Kinh Tiểu Bộ - 436. Chuyện tiền thân - 01.Phẩm Kusanàli - 122. Chuyện kẻ ngu (Tiền thân Dummendha)
Kinh Tiểu Bộ - 437. Chuyện tiền thân - 01.Phẩm Kusanàli - 123. Chuyện cái cán cày (Tiền thân Nangalisa)
Kinh Tiểu Bộ - 438. Chuyện tiền thân - 01.Phẩm Kusanàli - 124. Chuyện trái xoài (Tiền thân Amba)
Kinh Tiểu Bộ - 439. Chuyện tiền thân - 01.Phẩm Kusanàli - 125. Chuyện người nô lệ Katàhaka (Tiền thân Katàhaka)
Kinh Tiểu Bộ - 440. Chuyện tiền thân - 01.Phẩm Kusanàli - 126. Chuyện tướng của kiếm (Tiền thân Asilakkhana)
Kinh Tiểu Bộ - 441. Chuyện tiền thân - 01.Phẩm Kusanàli - 127. Chuyện người nô lệ Kalanduka (Tiền thân Kalanduka)
Kinh Tiểu Bộ - 442. Chuyện tiền thân - 01.Phẩm Kusanàli - 128. Chuyện con mèo (Tiền thân Bilàra)
Kinh Tiểu Bộ - 443. Chuyện tiền thân - 01.Phẩm Kusanàli - 129. Chuyện kẻ thờ lửa (Tiền thân Aggika)
Kinh Tiểu Bộ - 444. Chuyện tiền thân - 01.Phẩm Kusanàli - 130. Chuyện nữ Bà-la-môn Kosiya (Tiền thân Kosiya)
Kinh Tiểu Bộ - 445. Chuyện tiền thân - 02.Phẩm Asampadàna - 131. Chuyển kẻ vong ân (Tiền thân Asampadàna)
Kinh Tiểu Bộ - 446. Chuyện tiền thân - 02.Phẩm Asampadàna - 132. Chuyện ngũ dục lạc (Tiền thân Pancagaru)
Kinh Tiểu Bộ - 447. Chuyện tiền thân - 02.Phẩm Asampadàna - 133. Chuyện lửa cháy (Tiền thân Ghatàsana)
Kinh Tiểu Bộ - 448. Chuyện tiền thân - 02.Phẩm Asampadàna - 134. Chuyện thiền quán (Tiền thân Thànasodhana)
Kinh Tiểu Bộ - 449. Chuyện tiền thân - 02.Phẩm Asampadàna - 135. Chuyện Nguyệt Quang (Tiền thân Candàbha)
Kinh Tiểu Bộ - 450. Chuyện tiền thân - 02.Phẩm Asampadàna - 136. Chuyện con thiên nga vàng (Tiền thân Suvannahamsa)
Kinh Tiểu Bộ - 451. Chuyện tiền thân - 02.Phẩm Asampadàna - 137. Chuyện con mèo (Tiền thân Babbu)
Kinh Tiểu Bộ - 452. Chuyện tiền thân - 02.Phẩm Asampadàna - 138. Chuyện con cắc kè (Tiền thân Godha)
Kinh Tiểu Bộ - 453. Chuyện tiền thân - 02.Phẩm Asampadàna -139.Chuyện cả hai mặt thất bại(Tiền thân Ubhatobhattha)
Kinh Tiểu Bộ - 454. Chuyện tiền thân - 02.Phẩm Asampadàna - 140. Chuyện con quạ (Tiền thân Kàka)
Kinh Tiểu Bộ - 455. Chuyện tiền thân - 03.Phẩm Kakantaka - 141. Chuyện con cắc kè (Tiền thân Godha)
Kinh Tiểu Bộ - 456. Chuyện tiền thân - 03.Phẩm Kakantaka - 142. Chuyện con chó rừng (Tiền thân Sigàla)
Kinh Tiểu Bộ - 457. Chuyện tiền thân - 03.Phẩm Kakantaka - 143.Chuyện chiếu sáng như mặt trời(Tiền thân Virocana)
Kinh Tiểu Bộ - 458. Chuyện tiền thân - 03.Phẩm Kakantaka - 144. Chuyện cái đuôi bò (Tiền thân Nanguttha)
Kinh Tiểu Bộ - 459. Chuyện tiền thân - 03.Phẩm Kakantaka - 145. Chuyện con vẹt Radha (Tiền thân Radha)
Kinh Tiểu Bộ - 460. Chuyện tiền thân - 03.Phẩm Kakantaka - 146. Chuyện con quạ (Tiền thân Kaka)
Kinh Tiểu Bộ - 461. Chuyện tiền thân - 03.Phẩm Kakantaka - 147. Chuyện áo vải màu đỏ (Tiền thân Puppharatta)
Kinh Tiểu Bộ - 462. Chuyện tiền thân - 03.Phẩm Kakantaka - 148. Chuyện con chó rừng (Tiền thân Sigàlà)
Kinh Tiểu Bộ - 463. Chuyện tiền thân - 03.Phẩm Kakantaka - 149. Chuyện cây một lá (Tiền thân Ekapanna)
Kinh Tiểu Bộ - 464. Chuyện tiền thân - 03.Phẩm Kakantaka - 150. Chuyện thanh niên Sanjiva (Tiền thân Sanjiva)
Kinh Tiểu Bộ - 465. Chuyện tiền thân - 04.Phẩm Dalha - 151. Chuyện lời giáo giới cho vua (Tiền thân Ràjovàda)
Kinh Tiểu Bộ - 466. Chuyện tiền thân - 04.Phẩm Dalha - 152. Chuyện con cho rừng (Tiền thân Sigàla)
Kinh Tiểu Bộ - 467. Chuyện tiền thân - 04.Phẩm Dalha - 153. Chuyện con heo rừng (Tiền thân Sùkara)
Kinh Tiểu Bộ - 468. Chuyện tiền thân - 04.Phẩm Dalha - 154. Chuyện con rắn (Tiền thân Uraga)
Kinh Tiểu Bộ - 470. Chuyện tiền thân - 04.Phẩm Dalha-156.Chuyện hoàng tử có tâm thâu phục(Tiền thân Alìnacitta)
Kinh Tiểu Bộ - 471. Chuyện tiền thân - 04.Phẩm Dalha - 157. Chuyện công đức (Tiền thân Guna)
Kinh Tiểu Bộ - 472. Chuyện tiền thân - 04.Phẩm Dalha - 158. Chuyện con ngựa Suhanu (Tiền thân Suhanu)
Kinh Tiểu Bộ - 473. Chuyện tiền thân - 04.Phẩm Dalha - 159. Chuyện con công (Tiền thân Mora)
Kinh Tiểu Bộ - 474. Chuyện tiền thân - 04.Phẩm Dalha - 160. Chuyện con ngỗng xanh sẫm (Tiền thân Vinìlaka)
Kinh Tiểu Bộ - 475. Chuyện tiền thân - 05.Phẩm Santahava-161.Chuyện ẩn sĩ Indasamànagotta(Tiền thân Indasamànagotta)
Kinh Tiểu Bộ - 476. Chuyện tiền thân - 05.Phẩm Santahava - 162. Chuyện mối thâm giao (Tiền thân Santhava)
Kinh Tiểu Bộ - 477. Chuyện tiền thân - 05.Phẩm Santahava - 163. Chuyện vua Susìma (Tiền thân Susìma)
Kinh Tiểu Bộ - 478. Chuyện tiền thân - 05.Phẩm Santahava - 164. Chuyện chim diều hâu (Tiền thân Gijjha)
Kinh Tiểu Bộ - 479. Chuyện tiền thân - 05.Phẩm Santahava - 165. Chuyện con chuột rừng (Tiền thân Nakula)
Kinh Tiểu Bộ - 480. Chuyện tiền thân - 05.Phẩm Santahava - 166. Chuyện Bà-la-môn Upasàlha (Tiền thân Upasàlha)
Kinh Tiểu Bộ - 481. Chuyện tiền thân - 05.Phẩm Santahava - 167. Chuyện trưởng lão Samiddhi (Tiền thân Samiddhi)
Kinh Tiểu Bộ - 482. Chuyện tiền thân - 05.Phẩm Santahava - 168. Chuyện chim diều hâu (Tiền thân Sakunagghi)
Kinh Tiểu Bộ - 483. Chuyện tiền thân - 05.Phẩm Santahava - 169. Chuyện đạo sư Araka (Tiền thân Araka)
Kinh Tiểu Bộ - 484. Chuyện tiền thân - 05.Phẩm Santahava - 170. Chuyện con kỳ nhông (Tiền thân Kakantaka)
Kinh Tiểu Bộ - 485. Chuyện tiền thân - 06.Phẩm Thiện Pháp - 171. Chuyện thiện pháp (Tiền thân Kalyàna Dhamma)
Kinh Tiểu Bộ - 486. Chuyện tiền thân - 06.Phẩm Thiện Pháp - 172. Chuyện núi Daddara (Tiền thân Daddara)
Kinh Tiểu Bộ - 487. Chuyện tiền thân - 06.Phẩm Thiện Pháp - 173. Chuyện con vượn (Tiền thân Makkata)
Kinh Tiểu Bộ - 488. Chuyện tiền thân - 06.Phẩm Thiện Pháp-174.Chuyện con vượn lừa dối(Tiền thân Dubhidamakkata)
Kinh Tiểu Bộ - 489. Chuyện tiền thân - 06.Phẩm Thiện Pháp - 175. Chuyện đảnh lễ mặt trời (Tiền thân Àdiccupatt
Kinh Tiểu Bộ - 490. Chuyện tiền thân - 06.Phẩm Thiện Pháp - 176. Chuyện một nắm đậu (Tiền thân Kalàya - Mutthi)
Kinh Tiểu Bộ - 491. Chuyện tiền thân - 06.Phẩm Thiện Pháp - 177. Chuyện cây Tinduka (Tiền thân Tinduka)
Kinh Tiểu Bộ - 492. Chuyện tiền thân - 06.Phẩm Thiện Pháp - 178. Chuyện con rùa (Tiền thân Kacchapa)
Kinh Tiểu Bộ - 493. Chuyện tiền thân - 06.Phẩm Thiện Pháp - 179. Chuyện Bà-la-môn Satadhamma(Tiền thân Satadhamma)
Kinh Tiểu Bộ - 494. Chuyện tiền thân - 06.Phẩm Thiện Pháp - 180. Chuyện khó cho (Tiền thân Duddada)
Kinh Tiểu Bộ - 495. Chuyện tiền thân - 07.Phẩm Asadisa - 181. Chuyện hoàng tử vô địch (Tiền thân Asadisa)
Kinh Tiểu Bộ - 496. Chuyện tiền thân - 07.Phẩm Asadisa - 182. Chuyện con voi thiện chiến (Tiền thân Sangàmàvacara)
Kinh Tiểu Bộ - 497. Chuyện tiền thân - 07.Phẩm Asadisa - 183. Chuyện đồ tàn thực (Tiền thân Vàlodakka)
Kinh Tiểu Bộ - 498. Chuyện tiền thân - 07.Phẩm Asadisa - 184. Chuyện người luyện ngựa Giridanta (Tiền thân Giridanta
Kinh Tiểu Bộ - 499. Chuyện tiền thân - 07.Phẩm Asadisa - 185. Chuyện tâm bất tịnh (Tiền thân Anabhirati)
Kinh Tiểu Bộ - 500. Chuyện tiền thân - 07.Phẩm Asadisa - 186. Chuyện vua mang sữa đông (Tiền thân Dadhivàhana)
Kinh Tiểu Bộ - 501. Chuyện tiền thân - 07.Phẩm Asadisa - 187. Chuyện bốn vẻ đẹp (Tiền thân Cantumatta)
Kinh Tiểu Bộ - 502. Chuyện tiền thân - 07.Phẩm Asadisa - 188. Chuyện sư tử lai chó rừng (Tiền thân Sìhakottuka)
Kinh Tiểu Bộ - 503. Chuyện tiền thân - 07.Phẩm Asadisa - 189. Chuyện tấm da sư tử (Tiền thân Sìhacamma)
Kinh Tiểu Bộ - 504. Chuyện tiền thân - 07.Phẩm Asadisa - 190. Chuyện giữ giới (Tiền thân Sìlànisamsa)
Kinh Tiểu Bộ - 505. Chuyện tiền thân - 08.Phẩm Ruhaka - 191. Chuyện tế sư Ruhaka (Tiền thân Ruhaka)
Kinh Tiểu Bộ - 506. Chuyện tiền thân - 08.Phẩm Ruhaka - 192. Chuyện thiên nữ Siri và Kàlakanni (Tiền thân Sirikàlakan
Kinh Tiểu Bộ - 507. Chuyện tiền thân - 08.Phẩm Ruhaka - 193. Chuyện hoàng tử Liên-hoa (Tiền thân Cullapaduma)
Kinh Tiểu Bộ - 508. Chuyện tiền thân - 08.Phẩm Ruhaka - 194. Chuyện kẻ trộm ngọc (Tiền thân Manicora)
Kinh Tiểu Bộ - 509. Chuyện tiền thân - 08.Phẩm Ruhaka - 195. Chuyện hòn núi đẹp (Tiền thân Pabbatupatthara)
Kinh Tiểu Bộ - 510. Chuyện tiền thân - 08.Phẩm Ruhaka - 196. Chuyện con ngựa bay (Tiền thân Valàhassa)
Kinh Tiểu Bộ - 511. Chuyện tiền thân - 08.Phẩm Ruhaka - 197. Chuyện bạn - thù (Tiền thân Mittàmitta)
Kinh Tiểu Bộ - 512. Chuyện tiền thân - 08.Phẩm Ruhaka - 198. Chuyện con vẹt Ràdha (Tiền thân Ràdha)
Kinh Tiểu Bộ - 513. Chuyện tiền thân - 08.Phẩm Ruhaka - 199. Chuyện người gia chủ (Tiền thân Gahapati)
Kinh Tiểu Bộ - 515. Chuyện tiền thân - 09.Phẩm Natamdaiha - 201. Chuyện nhà tù trói buộc (Tiền thân Bandhanàgara)
Kinh Tiểu Bộ - 516. Chuyện tiền thân - 09.Phẩm Natamdaiha - 202. Chuyện tánh nghịch ngợm (Tiền thân Kilisìla)
Kinh Tiểu Bộ - 517. Chuyện tiền thân - 09.Phẩm Natamdaiha - 203. Chuyện tu tập từ tâm (Tiền thân Khandha -Vatta)
Kinh Tiểu Bộ - 518. Chuyện tiền thân - 09.Phẩm Natamdaiha - 204. Chuyện con quạ Viraka (Tiền thân Viraka)
Kinh Tiểu Bộ - 519. Chuyện tiền thân - 09.Phẩm Natamdaiha - 205. Chuyện cá sông Hằng (Tiền thân Gangeyya)
Kinh Tiểu Bộ - 520. Chuyện tiền thân - 09.Phẩm Natamdaiha - 206. Chuyện con nai núi (Tiền thân Kurungamiga)
Kinh Tiểu Bộ - 521. Chuyện tiền thân - 09.Phẩm Natamdaiha - 207. Chuyện vua Assaka (Tiền thân Assaka)
Kinh Tiểu Bộ - 522. Chuyện tiền thân - 09.Phẩm Natamdaiha - 208. Chuyện con cá sấu (Tiền thân Sumsumara)
Kinh Tiểu Bộ - 523. Chuyện tiền thân - 09.Phẩm Natamdaiha - 209. Chuyện con chim mồi (Tiền thân Kakkara)
Kinh Tiểu Bộ - 524. Chuyện tiền thân - 09.Phẩm Natamdaiha - 210. Chuyện con chim gõ mõ (Tiền thân Kandagalaka)
Kinh Tiểu Bộ - 525. Chuyện tiền thân - 10.Phẩm Biranatthambahaka - 211. Chuyện chàng trai Somadatta (Tiền thân Somadatta)
Kinh Tiểu Bộ - 526. Chuyện tiền thân - 10.Phẩm Biranatthambahaka - 212. Chuyện thức ăn thừa (Tiền thân Uchitthabhatta)
Kinh Tiểu Bộ - 527. Chuyện tiền thân - 10.Phẩm Biranatthambahaka - 213. Chuyện vua Bharu (Tiền thân Bharu)
Kinh Tiểu Bộ - 528. Chuyện tiền thân - 10.Phẩm Biranatthambahaka - 214. Chuyện con sông đầy (Tiền thân Punna-Nadi)
Kinh Tiểu Bộ - 529. Chuyện tiền thân - 10.Phẩm Biranatthambahaka - 215. Chuyện con rùa (Tiền thân Kachapa)
Kinh Tiểu Bộ - 530. Chuyện tiền thân - 10.Phẩm Biranatthambahaka - 216. Chuyện con cá (Tiền thân Maccha)
Kinh Tiểu Bộ - 531. Chuyện tiền thân - 10.Phẩm Biranatthambahaka - 217. Chuyện người bán rau (Tiền thân Seggu)
Kinh Tiểu Bộ - 532.Chuyện tiền thân-10.Phẩm Biranatthambahaka-218.Chuyện người lái buôn lừa đảo(Kùtavànija)
Kinh Tiểu Bộ - 533. Chuyện tiền thân - 10.Phẩm Biranatthambahaka - 219. Chuyện đáng chỉ trích (Tiền thân Garahita)
Kinh Tiểu Bộ - 534. Chuyện tiền thân - 10.Phẩm Biranatthambahaka - 220. Chuyện tế sư Dhammadhaja (Tiền thân Dhammaddhaja
Kinh Tiểu Bộ - 535. Chuyện tiền thân - 11.Phẩm Kasava - 221. Chuyện tấm y vàng (Tiền thân Kàsàva)
Kinh Tiểu Bộ - 536. Chuyện tiền thân - 11.Phẩm Kasava - 222. Chuyện con khỉ Cùllanandiya (Tiền thân Cùllanandiya)
Kinh Tiểu Bộ - 537. Chuyện tiền thân - 11.Phẩm Kasava - 223. Chuyện thức ăn đi đường (Tiền thân Puta-Bhatta)
Kinh Tiểu Bộ - 538. Chuyện tiền thân - 11.Phẩm Kasava - 224. Chuyện con cá sấu (Tiền thân Kumbhila)
Kinh Tiểu Bộ - 539. Chuyện tiền thân - 11.Phẩm Kasava - 225. Chuyện đề cao tính kham nhẫn (Tiền thân Khanti-Vannana)
Kinh Tiểu Bộ - 540. Chuyện tiền thân - 11.Phẩm Kasava - 226. Chuyện con cú (Tiền thân Kosiya)
Kinh Tiểu Bộ - 541. Chuyện tiền thân - 11.Phẩm Kasava - 227. Chuyện con bọ ăn phân (Tiền thân Gùthapàna)
Kinh Tiểu Bộ - 542. Chuyện tiền thân - 11.Phẩm Kasava - 228. Chuyện Bà-la-môn Kàmanita (Tiền thân Kàmanita)
Kinh Tiểu Bộ - 543. Chuyện tiền thân - 11.Phẩm Kasava - 229. Chuyện du sĩ Palàyi (Tiền thân Palàyi)
Kinh Tiểu Bộ - 544. Chuyện tiền thân - 11.Phẩm Kasava - 230. Chuyện du sĩ Palàyi thứ hai (Tiền thân Palàyi)
Kinh Tiểu Bộ - 545. Chuyện tiền thân - 12.Phẩm Upàhana - 231. Chuyện chiếc giày (Tiền thân Upàhana)
Kinh Tiểu Bộ - 546. Chuyện tiền thân - 12.Phẩm Upàhana - 232. Chuyện không được hướng dẫn (Tiền thân Vinàthùna
Kinh Tiểu Bộ - 547. Chuyện tiền thân - 12.Phẩm Upàhana - 233. Chuyện mũi tên (Tiền thân Vikannaka)
Kinh Tiểu Bộ - 548. Chuyện tiền thân - 12.Phẩm Upàhana - 234. Chuyện nàng Asitàbhù (Tiền thân Asitàbhù)
Kinh Tiểu Bộ - 549. Chuyện tiền thân - 12.Phẩm Upàhana - 235. Chuyện vị ẩn sĩ Vaccha-Nakha (Tiền thân Vaccha-Nakha)
Kinh Tiểu Bộ - 550. Chuyện tiền thân - 12.Phẩm Upàhana - 236. Chuyện con cò (Tiền thân Baka)
Kinh Tiểu Bộ - 551. Chuyện tiền thân - 12.Phẩm Upàhana - 237. Chuyện thành Sàketa (Tiền thân Sàketa)
Kinh Tiểu Bộ - 552. Chuyện tiền thân - 12.Phẩm Upàhana - 238. Chuyện một chữ (Tiền thân Ekapada)
Kinh Tiểu Bộ - 553. Chuyện tiền thân - 12.Phẩm Upàhana - 239. Chuyện con nhái xanh (Tiền thân Harita-Màta)
Kinh Tiểu Bộ - 554. Chuyện tiền thân - 12.Phẩm Upàhana - 240. Chuyện vua Mahàpingala (Tiền thân Mahàpingala)
Kinh Tiểu Bộ - 555. Chuyện tiền thân - 13.Phẩm Sigàla - 241. Chuyện vua chó rừng Sabbadàtha (Tiền thân Sabbadàtha)
Kinh Tiểu Bộ - 556. Chuyện tiền thân - 13.Phẩm Sigàla - 242. Chuyện con chó (Tiền thân Sunakha)
Kinh Tiểu Bộ - 557. Chuyện tiền thân - 13.Phẩm Sigàla - 243. Chuyện nhạc sĩ Guttila (Tiền thân Guttila)
Kinh Tiểu Bộ - 558. Chuyện tiền thân - 13.Phẩm Sigàla - 244. Chuyện ly dục (Tiền thân Viticcha)
Kinh Tiểu Bộ - 559. Chuyện tiền thân - 13.Phẩm Sigàla - 245. Chuyện kinh pháp môn căn bản (Tiền thân Mùlapariyàya)
Kinh Tiểu Bộ - 560. Chuyện tiền thân - 13.Phẩm Sigàla - 246. Chuyện lời phỉ báng (Tiền thân Telovàda)
Kinh Tiểu Bộ - 561. Chuyện tiền thân - 13.Phẩm Sigàla - 247. Chuyện hoàng tử Pàdanjali (Tiền thân Pàdanjali)
Kinh Tiểu Bộ - 562. Chuyện tiền thân - 13.Phẩm Sigàla - 248. Chuyện thí dụ cây Kimsuka (Tiền thân Kimsukopama)
Kinh Tiểu Bộ - 563. Chuyện tiền thân - 13.Phẩm Sigàla - 249. Chuyện con khỉ Sàlaka (Tiền thân Sàlaka)
Kinh Tiểu Bộ - 564. Chuyện tiền thân - 13.Phẩm Sigàla - 250. Chuyện con khỉ (Tiền thân Kapi)
Kinh Tiểu Bộ - 565. Chuyện tiền thân - 14.Phẩm Sankappa - 251. Chuyện dục tầm (Tiền thân Sankappa)
Kinh Tiểu Bộ - 566. Chuyện tiền thân - 14.Phẩm Sankappa - 252. Chuyện một nắm mè (Tiền thân Tilamutthi)
Kinh Tiểu Bộ - 567. Chuyện tiền thân - 14.Phẩm Sankappa - 253. Chuyện vua rắn Manikantha (Tiền thân Manikantha)
Kinh Tiểu Bộ - 568. Chuyện tiền thân - 14.Phẩm Sankappa-254. Chuyện con ngựa quý ăn cám gạo đỏ (Tiền thân Kundaka
Kinh Tiểu Bộ - 569. Chuyện tiền thân - 14.Phẩm Sankappa - 255. Chuyện con vẹt (Tiền thân Suka)
Kinh Tiểu Bộ - 570. Chuyện tiền thân - 14.Phẩm Sankappa - 256. Chuyện cái giếng cũ (Tiền thân Jarudapàna)
Kinh Tiểu Bộ - 571. Chuyện tiền thân - 14.Phẩm Sankappa - 257. Chuyện người hầu cận Gàmani-Canda (Tiền thân Gàmani
Kinh Tiểu Bộ - 572. Chuyện tiền thân - 14.Phẩm Sankappa - 258. Chuyện đại vương Mandahàtà (Tiền thân Mandahàtà)
Kinh Tiểu Bộ - 573. Chuyện tiền thân - 14.Phẩm Sankappa - 259. Chuyện ẩn sĩ Tirìta-Vaccha (Tiền thân Tirìta-Vaccha)
Kinh Tiểu Bộ - 574. Chuyện tiền thân - 14.Phẩm Sankappa - 260. Chuyện sứ giả của cái bụng (Tiền thân Duta)
Kinh Tiểu Bộ - 575. Chuyện tiền thân - 15.Phẩm Kosya - 261. Chuyện hoa sen (Tiền thân Paduma)
Kinh Tiểu Bộ - 576. Chuyện tiền thân - 15.Phẩm Kosya - 262. Chuyện bàn tay mềm mại (Tiền thân Mudupàni)
Kinh Tiểu Bộ - 577. Chuyện tiền thân - 15.Phẩm Kosya - 263. Chuyện tiểu dục tham (Tiền thân Culla-Palobhana)

Videos