CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 03 - 2020

Tab chính

Videos

PHIỀN NÃO TỨC BỒ ĐỀ - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 14-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/03/2020
CHUYỂN NGHIỆP NÓI DỐI - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 02/03/2020
VƯỢT QUA CẢM GIÁC TỘI LỖI - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 02/03/2020
KHÁI NIỆM VỀ CON SỐ 84.000 - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 05-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/03/2020
SỰ KIỆN THÁI TỬ TẤT-ĐẠT-ĐA XUẤT GIA - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/03/2020
NGHIỆP CŨ - MỚI VÀ NGHIỆP THIỆN - ÁC - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
PHẬT TỬ CÓ THUYẾT PHÁP ĐƯỢC KHÔNG? - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác nGộ, ngày 01/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 15-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 15/03/2020