CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 01: Một Pháp - 15. Phẩm Không Thể Có Ðược

Ấn tống
Album: 
Chương 01: Một Pháp
Trình bày: 
Chiếu Thành
Tác giả: 
Đại Tạng Kinh
Category: 
Kinh Tăng Chi
245
Bạn: Không có. TB: 2.4 (29 votes)
9.094 lượt nghe.
Bình luận