CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Phát nguyện độ sinh và độ mẹ (06/06/2006) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Dộng tan cửa nguc
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Địa Tạng
Bạn: Không có. TB: 2.3 (23 votes)
4.316 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

Minh Chiếu
Độ sinh là hạnh nguyện dấn thân của những người phát tâm cúng dường Tam bảo với cách thức dấn thân hoằng hoá. Hãy haàh sự đúng như cách hướng dẫn của thầy qua kinh Địa Tạng.
10/02/2009 10:33:55 pm