CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Hiền Ngu - Phẩm 3.Hai người dòng Phạm Chí thụ pháp bát quan trai

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 1.9 (23 votes)
4.596 lượt nghe.
Bình luận