CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Bát Nhã Ba La Mật

Tab chính

Audio: 90
Mp3
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Cú Nghĩa - Thứ 12
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Hành Tướng - Thứ 10
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Lục Độ Tương Nhiếp - Thứ 68
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Pháp Thí (Phần trên) - Thứ 38
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Tam Giả - Thứ 07
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Thán Hoa - Thứ 29
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Thán Tịnh - Thứ 42
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Thất Dụ - Thứ 86
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Thuật Hành - Thứ 33
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Tín Hủy - Thứ 41
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Tự - Thứ 01
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Vô Sanh - Thứ 26
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Đạo Thọ - Thứ 71
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Ảo Học - Thứ 11
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Ảo Nhơn Thính Pháp - Thứ 28
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Bất Khả Tận - Thứ 67
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Bất Thối Chuyển - Thứ 55
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Biến Học - Thứ 74
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Bình Đẳng - Thứ 87
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Bồ Tát Hạnh - Thứ 72
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Bửu Pháp Đại Minh - Thứ 32
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Chiếu Minh - Thứ 40
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Chúc Lụy - Thứ 66
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Chúc Lụy - Thứ 90
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Chủng Thiện Căn - Thứ 73
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Cụ Túc- Thứ 81
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Diệt Tránh - Thứ 31
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Hằng Già Đề Bà - Thứ 59
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Học Không Bất Chứng - Thứ 60
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Hội Tông - Thứ 24
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Hư Không - Thứ 65
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Khắp Ca Ngợi Trăm Ba La Mật - Thứ 44
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Khiển Trừ Ma Ngoại - Thứ 35
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Khuyến Học - Thứ 08
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Khuyến Trì - Thứ 34
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Kiên Cố - Thứ 56
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Kim Cang - Thứ 13
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Kinh Nhĩ Văn Trì - Thứ 45
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Lục Dụ - Thứ 77
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Lưỡng Bất Hòa Hiệp Quá - Thứ 47
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Ma Sầu - Thứ 62
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Ma Sự - Thứ 46
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Mộng Hành - Thứ 58
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Mộng Trung Bất Chứng - Thứ 61
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Nhất Niệm - Thứ 76
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Như Hóa - Thứ 87
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Phật Mẫu - Thứ 48
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Phát Thú - Thứ 20
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Phú Lâu Na - Thứ 15
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Phụng Bát - Thứ 02
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Quảng Thừa - Thứ 19
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Quyết Định - Thứ 83
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Tam Huệ - Thứ 70
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Tam Thán - Thứ 30
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Tam Thứ Đệ Hành - Thứ 75
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Tán Thán Ba La Mật - Thứ 5
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Tập Tán - Thứ 09
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Tát Đà Ba Luân - Thứ 88
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Thâm Áo - Thứ 57
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Thắng Xuất - Thứ 22
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Thành Biện - Thứ 50
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Thí Dụ - Thứ 51
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Thiện Tri Thức - Thứ 52
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Thiện Đạt - Thứ 79
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Thừa Đại Thừa - Thứ 16
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Thực Tế - Thứ 80
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Tịnh Phật Quốc - Thứ 82
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Tôn Đạo - Thứ 36
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Trang Nghiêm - Thứ 17
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Tứ Nhiếp - Thứ 78
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Tứ Nhiếp - Thứ 78 (tiếp theo)
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Tu Tập Đúng - Thứ 03
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Tứ Đế - Thứ 84
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Tướng Lưỡi - Thứ 6
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Tương Tợ (Phần dưới) - Thứ 38
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Tùy Hỉ - Thứ 39
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Tùy Hỷ - Thứ 64
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Vấn Thừa - Thứ 18
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Vấn Tướng - Thứ 49
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Vãng Sanh - Thứ 4
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Vô Tác - Thứ 43
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Xá Lợi - Thứ 37
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Xu hướng Nhất Thiết Trí - Thứ 53
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Xuất Đáo - Thứ 21
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Đại Như - Thứ 54
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Đại Phương Tiện - Thứ 69
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Đàm Vô Kiệt - Thứ 89
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Đẳng Học - Thứ 63
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Đâng Không - Thứ 23
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Đoạn Chư Kiến - Thứ 14