CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

K22 - 06. Phật nói kinh tám điều trai giới

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 1.8 (48 votes)
4.304 lượt nghe.
Bình luận