CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tiểu Bộ Kinh - 5 Chuyện tiền thân 2 (số 121-263)

Tab chính

Audio: 142
Mp3
Kinh Tiểu Bộ - 469. Chuyện tiền thân - 04.Phẩm Dalha - 155. Chuyện nhảy mũi (Tiền thân Gagga)
Kinh Tiểu Bộ - 435. Chuyện tiền thân - 01.Phẩm Kusanàli - 121. Chuyện thần cây cỏ Kusa (Tiền thân Kusanàli)
Kinh Tiểu Bộ - 436. Chuyện tiền thân - 01.Phẩm Kusanàli - 122. Chuyện kẻ ngu (Tiền thân Dummendha)
Kinh Tiểu Bộ - 437. Chuyện tiền thân - 01.Phẩm Kusanàli - 123. Chuyện cái cán cày (Tiền thân Nangalisa)
Kinh Tiểu Bộ - 438. Chuyện tiền thân - 01.Phẩm Kusanàli - 124. Chuyện trái xoài (Tiền thân Amba)
Kinh Tiểu Bộ - 439. Chuyện tiền thân - 01.Phẩm Kusanàli - 125. Chuyện người nô lệ Katàhaka (Tiền thân Katàhaka)
Kinh Tiểu Bộ - 440. Chuyện tiền thân - 01.Phẩm Kusanàli - 126. Chuyện tướng của kiếm (Tiền thân Asilakkhana)
Kinh Tiểu Bộ - 441. Chuyện tiền thân - 01.Phẩm Kusanàli - 127. Chuyện người nô lệ Kalanduka (Tiền thân Kalanduka)
Kinh Tiểu Bộ - 442. Chuyện tiền thân - 01.Phẩm Kusanàli - 128. Chuyện con mèo (Tiền thân Bilàra)
Kinh Tiểu Bộ - 443. Chuyện tiền thân - 01.Phẩm Kusanàli - 129. Chuyện kẻ thờ lửa (Tiền thân Aggika)
Kinh Tiểu Bộ - 444. Chuyện tiền thân - 01.Phẩm Kusanàli - 130. Chuyện nữ Bà-la-môn Kosiya (Tiền thân Kosiya)
Kinh Tiểu Bộ - 445. Chuyện tiền thân - 02.Phẩm Asampadàna - 131. Chuyển kẻ vong ân (Tiền thân Asampadàna)
Kinh Tiểu Bộ - 446. Chuyện tiền thân - 02.Phẩm Asampadàna - 132. Chuyện ngũ dục lạc (Tiền thân Pancagaru)
Kinh Tiểu Bộ - 447. Chuyện tiền thân - 02.Phẩm Asampadàna - 133. Chuyện lửa cháy (Tiền thân Ghatàsana)
Kinh Tiểu Bộ - 448. Chuyện tiền thân - 02.Phẩm Asampadàna - 134. Chuyện thiền quán (Tiền thân Thànasodhana)
Kinh Tiểu Bộ - 449. Chuyện tiền thân - 02.Phẩm Asampadàna - 135. Chuyện Nguyệt Quang (Tiền thân Candàbha)
Kinh Tiểu Bộ - 450. Chuyện tiền thân - 02.Phẩm Asampadàna - 136. Chuyện con thiên nga vàng (Tiền thân Suvannahamsa)
Kinh Tiểu Bộ - 451. Chuyện tiền thân - 02.Phẩm Asampadàna - 137. Chuyện con mèo (Tiền thân Babbu)
Kinh Tiểu Bộ - 452. Chuyện tiền thân - 02.Phẩm Asampadàna - 138. Chuyện con cắc kè (Tiền thân Godha)
Kinh Tiểu Bộ - 453. Chuyện tiền thân - 02.Phẩm Asampadàna -139.Chuyện cả hai mặt thất bại(Tiền thân Ubhatobhattha)
Kinh Tiểu Bộ - 454. Chuyện tiền thân - 02.Phẩm Asampadàna - 140. Chuyện con quạ (Tiền thân Kàka)
Kinh Tiểu Bộ - 455. Chuyện tiền thân - 03.Phẩm Kakantaka - 141. Chuyện con cắc kè (Tiền thân Godha)
Kinh Tiểu Bộ - 456. Chuyện tiền thân - 03.Phẩm Kakantaka - 142. Chuyện con chó rừng (Tiền thân Sigàla)
Kinh Tiểu Bộ - 457. Chuyện tiền thân - 03.Phẩm Kakantaka - 143.Chuyện chiếu sáng như mặt trời(Tiền thân Virocana)
Kinh Tiểu Bộ - 458. Chuyện tiền thân - 03.Phẩm Kakantaka - 144. Chuyện cái đuôi bò (Tiền thân Nanguttha)
Kinh Tiểu Bộ - 459. Chuyện tiền thân - 03.Phẩm Kakantaka - 145. Chuyện con vẹt Radha (Tiền thân Radha)
Kinh Tiểu Bộ - 460. Chuyện tiền thân - 03.Phẩm Kakantaka - 146. Chuyện con quạ (Tiền thân Kaka)
Kinh Tiểu Bộ - 461. Chuyện tiền thân - 03.Phẩm Kakantaka - 147. Chuyện áo vải màu đỏ (Tiền thân Puppharatta)
Kinh Tiểu Bộ - 462. Chuyện tiền thân - 03.Phẩm Kakantaka - 148. Chuyện con chó rừng (Tiền thân Sigàlà)
Kinh Tiểu Bộ - 463. Chuyện tiền thân - 03.Phẩm Kakantaka - 149. Chuyện cây một lá (Tiền thân Ekapanna)
Kinh Tiểu Bộ - 464. Chuyện tiền thân - 03.Phẩm Kakantaka - 150. Chuyện thanh niên Sanjiva (Tiền thân Sanjiva)
Kinh Tiểu Bộ - 465. Chuyện tiền thân - 04.Phẩm Dalha - 151. Chuyện lời giáo giới cho vua (Tiền thân Ràjovàda)
Kinh Tiểu Bộ - 466. Chuyện tiền thân - 04.Phẩm Dalha - 152. Chuyện con cho rừng (Tiền thân Sigàla)
Kinh Tiểu Bộ - 467. Chuyện tiền thân - 04.Phẩm Dalha - 153. Chuyện con heo rừng (Tiền thân Sùkara)
Kinh Tiểu Bộ - 468. Chuyện tiền thân - 04.Phẩm Dalha - 154. Chuyện con rắn (Tiền thân Uraga)
Kinh Tiểu Bộ - 470. Chuyện tiền thân - 04.Phẩm Dalha-156.Chuyện hoàng tử có tâm thâu phục(Tiền thân Alìnacitta)
Kinh Tiểu Bộ - 471. Chuyện tiền thân - 04.Phẩm Dalha - 157. Chuyện công đức (Tiền thân Guna)
Kinh Tiểu Bộ - 472. Chuyện tiền thân - 04.Phẩm Dalha - 158. Chuyện con ngựa Suhanu (Tiền thân Suhanu)
Kinh Tiểu Bộ - 473. Chuyện tiền thân - 04.Phẩm Dalha - 159. Chuyện con công (Tiền thân Mora)
Kinh Tiểu Bộ - 474. Chuyện tiền thân - 04.Phẩm Dalha - 160. Chuyện con ngỗng xanh sẫm (Tiền thân Vinìlaka)
Kinh Tiểu Bộ - 475. Chuyện tiền thân - 05.Phẩm Santahava-161.Chuyện ẩn sĩ Indasamànagotta(Tiền thân Indasamànagotta)
Kinh Tiểu Bộ - 476. Chuyện tiền thân - 05.Phẩm Santahava - 162. Chuyện mối thâm giao (Tiền thân Santhava)
Kinh Tiểu Bộ - 477. Chuyện tiền thân - 05.Phẩm Santahava - 163. Chuyện vua Susìma (Tiền thân Susìma)
Kinh Tiểu Bộ - 478. Chuyện tiền thân - 05.Phẩm Santahava - 164. Chuyện chim diều hâu (Tiền thân Gijjha)
Kinh Tiểu Bộ - 479. Chuyện tiền thân - 05.Phẩm Santahava - 165. Chuyện con chuột rừng (Tiền thân Nakula)
Kinh Tiểu Bộ - 480. Chuyện tiền thân - 05.Phẩm Santahava - 166. Chuyện Bà-la-môn Upasàlha (Tiền thân Upasàlha)
Kinh Tiểu Bộ - 481. Chuyện tiền thân - 05.Phẩm Santahava - 167. Chuyện trưởng lão Samiddhi (Tiền thân Samiddhi)
Kinh Tiểu Bộ - 482. Chuyện tiền thân - 05.Phẩm Santahava - 168. Chuyện chim diều hâu (Tiền thân Sakunagghi)
Kinh Tiểu Bộ - 483. Chuyện tiền thân - 05.Phẩm Santahava - 169. Chuyện đạo sư Araka (Tiền thân Araka)
Kinh Tiểu Bộ - 484. Chuyện tiền thân - 05.Phẩm Santahava - 170. Chuyện con kỳ nhông (Tiền thân Kakantaka)
Kinh Tiểu Bộ - 485. Chuyện tiền thân - 06.Phẩm Thiện Pháp - 171. Chuyện thiện pháp (Tiền thân Kalyàna Dhamma)
Kinh Tiểu Bộ - 486. Chuyện tiền thân - 06.Phẩm Thiện Pháp - 172. Chuyện núi Daddara (Tiền thân Daddara)
Kinh Tiểu Bộ - 487. Chuyện tiền thân - 06.Phẩm Thiện Pháp - 173. Chuyện con vượn (Tiền thân Makkata)
Kinh Tiểu Bộ - 488. Chuyện tiền thân - 06.Phẩm Thiện Pháp-174.Chuyện con vượn lừa dối(Tiền thân Dubhidamakkata)
Kinh Tiểu Bộ - 489. Chuyện tiền thân - 06.Phẩm Thiện Pháp - 175. Chuyện đảnh lễ mặt trời (Tiền thân Àdiccupatt
Kinh Tiểu Bộ - 490. Chuyện tiền thân - 06.Phẩm Thiện Pháp - 176. Chuyện một nắm đậu (Tiền thân Kalàya - Mutthi)
Kinh Tiểu Bộ - 491. Chuyện tiền thân - 06.Phẩm Thiện Pháp - 177. Chuyện cây Tinduka (Tiền thân Tinduka)
Kinh Tiểu Bộ - 492. Chuyện tiền thân - 06.Phẩm Thiện Pháp - 178. Chuyện con rùa (Tiền thân Kacchapa)
Kinh Tiểu Bộ - 493. Chuyện tiền thân - 06.Phẩm Thiện Pháp - 179. Chuyện Bà-la-môn Satadhamma(Tiền thân Satadhamma)
Kinh Tiểu Bộ - 494. Chuyện tiền thân - 06.Phẩm Thiện Pháp - 180. Chuyện khó cho (Tiền thân Duddada)
Kinh Tiểu Bộ - 495. Chuyện tiền thân - 07.Phẩm Asadisa - 181. Chuyện hoàng tử vô địch (Tiền thân Asadisa)
Kinh Tiểu Bộ - 496. Chuyện tiền thân - 07.Phẩm Asadisa - 182. Chuyện con voi thiện chiến (Tiền thân Sangàmàvacara)
Kinh Tiểu Bộ - 497. Chuyện tiền thân - 07.Phẩm Asadisa - 183. Chuyện đồ tàn thực (Tiền thân Vàlodakka)
Kinh Tiểu Bộ - 498. Chuyện tiền thân - 07.Phẩm Asadisa - 184. Chuyện người luyện ngựa Giridanta (Tiền thân Giridanta
Kinh Tiểu Bộ - 499. Chuyện tiền thân - 07.Phẩm Asadisa - 185. Chuyện tâm bất tịnh (Tiền thân Anabhirati)
Kinh Tiểu Bộ - 500. Chuyện tiền thân - 07.Phẩm Asadisa - 186. Chuyện vua mang sữa đông (Tiền thân Dadhivàhana)
Kinh Tiểu Bộ - 501. Chuyện tiền thân - 07.Phẩm Asadisa - 187. Chuyện bốn vẻ đẹp (Tiền thân Cantumatta)
Kinh Tiểu Bộ - 502. Chuyện tiền thân - 07.Phẩm Asadisa - 188. Chuyện sư tử lai chó rừng (Tiền thân Sìhakottuka)
Kinh Tiểu Bộ - 503. Chuyện tiền thân - 07.Phẩm Asadisa - 189. Chuyện tấm da sư tử (Tiền thân Sìhacamma)
Kinh Tiểu Bộ - 504. Chuyện tiền thân - 07.Phẩm Asadisa - 190. Chuyện giữ giới (Tiền thân Sìlànisamsa)
Kinh Tiểu Bộ - 505. Chuyện tiền thân - 08.Phẩm Ruhaka - 191. Chuyện tế sư Ruhaka (Tiền thân Ruhaka)
Kinh Tiểu Bộ - 506. Chuyện tiền thân - 08.Phẩm Ruhaka - 192. Chuyện thiên nữ Siri và Kàlakanni (Tiền thân Sirikàlakan
Kinh Tiểu Bộ - 507. Chuyện tiền thân - 08.Phẩm Ruhaka - 193. Chuyện hoàng tử Liên-hoa (Tiền thân Cullapaduma)
Kinh Tiểu Bộ - 508. Chuyện tiền thân - 08.Phẩm Ruhaka - 194. Chuyện kẻ trộm ngọc (Tiền thân Manicora)
Kinh Tiểu Bộ - 509. Chuyện tiền thân - 08.Phẩm Ruhaka - 195. Chuyện hòn núi đẹp (Tiền thân Pabbatupatthara)
Kinh Tiểu Bộ - 510. Chuyện tiền thân - 08.Phẩm Ruhaka - 196. Chuyện con ngựa bay (Tiền thân Valàhassa)
Kinh Tiểu Bộ - 511. Chuyện tiền thân - 08.Phẩm Ruhaka - 197. Chuyện bạn - thù (Tiền thân Mittàmitta)
Kinh Tiểu Bộ - 512. Chuyện tiền thân - 08.Phẩm Ruhaka - 198. Chuyện con vẹt Ràdha (Tiền thân Ràdha)
Kinh Tiểu Bộ - 513. Chuyện tiền thân - 08.Phẩm Ruhaka - 199. Chuyện người gia chủ (Tiền thân Gahapati)
Kinh Tiểu Bộ - 515. Chuyện tiền thân - 09.Phẩm Natamdaiha - 201. Chuyện nhà tù trói buộc (Tiền thân Bandhanàgara)
Kinh Tiểu Bộ - 516. Chuyện tiền thân - 09.Phẩm Natamdaiha - 202. Chuyện tánh nghịch ngợm (Tiền thân Kilisìla)
Kinh Tiểu Bộ - 517. Chuyện tiền thân - 09.Phẩm Natamdaiha - 203. Chuyện tu tập từ tâm (Tiền thân Khandha -Vatta)
Kinh Tiểu Bộ - 518. Chuyện tiền thân - 09.Phẩm Natamdaiha - 204. Chuyện con quạ Viraka (Tiền thân Viraka)
Kinh Tiểu Bộ - 519. Chuyện tiền thân - 09.Phẩm Natamdaiha - 205. Chuyện cá sông Hằng (Tiền thân Gangeyya)
Kinh Tiểu Bộ - 520. Chuyện tiền thân - 09.Phẩm Natamdaiha - 206. Chuyện con nai núi (Tiền thân Kurungamiga)
Kinh Tiểu Bộ - 521. Chuyện tiền thân - 09.Phẩm Natamdaiha - 207. Chuyện vua Assaka (Tiền thân Assaka)
Kinh Tiểu Bộ - 522. Chuyện tiền thân - 09.Phẩm Natamdaiha - 208. Chuyện con cá sấu (Tiền thân Sumsumara)
Kinh Tiểu Bộ - 523. Chuyện tiền thân - 09.Phẩm Natamdaiha - 209. Chuyện con chim mồi (Tiền thân Kakkara)
Kinh Tiểu Bộ - 524. Chuyện tiền thân - 09.Phẩm Natamdaiha - 210. Chuyện con chim gõ mõ (Tiền thân Kandagalaka)
Kinh Tiểu Bộ - 525. Chuyện tiền thân - 10.Phẩm Biranatthambahaka - 211. Chuyện chàng trai Somadatta (Tiền thân Somadatta)
Kinh Tiểu Bộ - 526. Chuyện tiền thân - 10.Phẩm Biranatthambahaka - 212. Chuyện thức ăn thừa (Tiền thân Uchitthabhatta)
Kinh Tiểu Bộ - 527. Chuyện tiền thân - 10.Phẩm Biranatthambahaka - 213. Chuyện vua Bharu (Tiền thân Bharu)
Kinh Tiểu Bộ - 528. Chuyện tiền thân - 10.Phẩm Biranatthambahaka - 214. Chuyện con sông đầy (Tiền thân Punna-Nadi)
Kinh Tiểu Bộ - 529. Chuyện tiền thân - 10.Phẩm Biranatthambahaka - 215. Chuyện con rùa (Tiền thân Kachapa)
Kinh Tiểu Bộ - 530. Chuyện tiền thân - 10.Phẩm Biranatthambahaka - 216. Chuyện con cá (Tiền thân Maccha)
Kinh Tiểu Bộ - 531. Chuyện tiền thân - 10.Phẩm Biranatthambahaka - 217. Chuyện người bán rau (Tiền thân Seggu)
Kinh Tiểu Bộ - 532.Chuyện tiền thân-10.Phẩm Biranatthambahaka-218.Chuyện người lái buôn lừa đảo(Kùtavànija)
Kinh Tiểu Bộ - 533. Chuyện tiền thân - 10.Phẩm Biranatthambahaka - 219. Chuyện đáng chỉ trích (Tiền thân Garahita)
Kinh Tiểu Bộ - 534. Chuyện tiền thân - 10.Phẩm Biranatthambahaka - 220. Chuyện tế sư Dhammadhaja (Tiền thân Dhammaddhaja
Kinh Tiểu Bộ - 535. Chuyện tiền thân - 11.Phẩm Kasava - 221. Chuyện tấm y vàng (Tiền thân Kàsàva)
Kinh Tiểu Bộ - 536. Chuyện tiền thân - 11.Phẩm Kasava - 222. Chuyện con khỉ Cùllanandiya (Tiền thân Cùllanandiya)
Kinh Tiểu Bộ - 537. Chuyện tiền thân - 11.Phẩm Kasava - 223. Chuyện thức ăn đi đường (Tiền thân Puta-Bhatta)
Kinh Tiểu Bộ - 538. Chuyện tiền thân - 11.Phẩm Kasava - 224. Chuyện con cá sấu (Tiền thân Kumbhila)
Kinh Tiểu Bộ - 539. Chuyện tiền thân - 11.Phẩm Kasava - 225. Chuyện đề cao tính kham nhẫn (Tiền thân Khanti-Vannana)
Kinh Tiểu Bộ - 540. Chuyện tiền thân - 11.Phẩm Kasava - 226. Chuyện con cú (Tiền thân Kosiya)
Kinh Tiểu Bộ - 541. Chuyện tiền thân - 11.Phẩm Kasava - 227. Chuyện con bọ ăn phân (Tiền thân Gùthapàna)
Kinh Tiểu Bộ - 542. Chuyện tiền thân - 11.Phẩm Kasava - 228. Chuyện Bà-la-môn Kàmanita (Tiền thân Kàmanita)
Kinh Tiểu Bộ - 543. Chuyện tiền thân - 11.Phẩm Kasava - 229. Chuyện du sĩ Palàyi (Tiền thân Palàyi)
Kinh Tiểu Bộ - 544. Chuyện tiền thân - 11.Phẩm Kasava - 230. Chuyện du sĩ Palàyi thứ hai (Tiền thân Palàyi)
Kinh Tiểu Bộ - 545. Chuyện tiền thân - 12.Phẩm Upàhana - 231. Chuyện chiếc giày (Tiền thân Upàhana)
Kinh Tiểu Bộ - 546. Chuyện tiền thân - 12.Phẩm Upàhana - 232. Chuyện không được hướng dẫn (Tiền thân Vinàthùna
Kinh Tiểu Bộ - 547. Chuyện tiền thân - 12.Phẩm Upàhana - 233. Chuyện mũi tên (Tiền thân Vikannaka)
Kinh Tiểu Bộ - 548. Chuyện tiền thân - 12.Phẩm Upàhana - 234. Chuyện nàng Asitàbhù (Tiền thân Asitàbhù)
Kinh Tiểu Bộ - 549. Chuyện tiền thân - 12.Phẩm Upàhana - 235. Chuyện vị ẩn sĩ Vaccha-Nakha (Tiền thân Vaccha-Nakha)
Kinh Tiểu Bộ - 550. Chuyện tiền thân - 12.Phẩm Upàhana - 236. Chuyện con cò (Tiền thân Baka)
Kinh Tiểu Bộ - 551. Chuyện tiền thân - 12.Phẩm Upàhana - 237. Chuyện thành Sàketa (Tiền thân Sàketa)
Kinh Tiểu Bộ - 552. Chuyện tiền thân - 12.Phẩm Upàhana - 238. Chuyện một chữ (Tiền thân Ekapada)
Kinh Tiểu Bộ - 553. Chuyện tiền thân - 12.Phẩm Upàhana - 239. Chuyện con nhái xanh (Tiền thân Harita-Màta)
Kinh Tiểu Bộ - 554. Chuyện tiền thân - 12.Phẩm Upàhana - 240. Chuyện vua Mahàpingala (Tiền thân Mahàpingala)
Kinh Tiểu Bộ - 555. Chuyện tiền thân - 13.Phẩm Sigàla - 241. Chuyện vua chó rừng Sabbadàtha (Tiền thân Sabbadàtha)
Kinh Tiểu Bộ - 556. Chuyện tiền thân - 13.Phẩm Sigàla - 242. Chuyện con chó (Tiền thân Sunakha)
Kinh Tiểu Bộ - 557. Chuyện tiền thân - 13.Phẩm Sigàla - 243. Chuyện nhạc sĩ Guttila (Tiền thân Guttila)
Kinh Tiểu Bộ - 558. Chuyện tiền thân - 13.Phẩm Sigàla - 244. Chuyện ly dục (Tiền thân Viticcha)
Kinh Tiểu Bộ - 559. Chuyện tiền thân - 13.Phẩm Sigàla - 245. Chuyện kinh pháp môn căn bản (Tiền thân Mùlapariyàya)
Kinh Tiểu Bộ - 560. Chuyện tiền thân - 13.Phẩm Sigàla - 246. Chuyện lời phỉ báng (Tiền thân Telovàda)
Kinh Tiểu Bộ - 561. Chuyện tiền thân - 13.Phẩm Sigàla - 247. Chuyện hoàng tử Pàdanjali (Tiền thân Pàdanjali)
Kinh Tiểu Bộ - 562. Chuyện tiền thân - 13.Phẩm Sigàla - 248. Chuyện thí dụ cây Kimsuka (Tiền thân Kimsukopama)
Kinh Tiểu Bộ - 563. Chuyện tiền thân - 13.Phẩm Sigàla - 249. Chuyện con khỉ Sàlaka (Tiền thân Sàlaka)
Kinh Tiểu Bộ - 564. Chuyện tiền thân - 13.Phẩm Sigàla - 250. Chuyện con khỉ (Tiền thân Kapi)
Kinh Tiểu Bộ - 565. Chuyện tiền thân - 14.Phẩm Sankappa - 251. Chuyện dục tầm (Tiền thân Sankappa)
Kinh Tiểu Bộ - 566. Chuyện tiền thân - 14.Phẩm Sankappa - 252. Chuyện một nắm mè (Tiền thân Tilamutthi)
Kinh Tiểu Bộ - 567. Chuyện tiền thân - 14.Phẩm Sankappa - 253. Chuyện vua rắn Manikantha (Tiền thân Manikantha)
Kinh Tiểu Bộ - 568. Chuyện tiền thân - 14.Phẩm Sankappa-254. Chuyện con ngựa quý ăn cám gạo đỏ (Tiền thân Kundaka
Kinh Tiểu Bộ - 569. Chuyện tiền thân - 14.Phẩm Sankappa - 255. Chuyện con vẹt (Tiền thân Suka)
Kinh Tiểu Bộ - 570. Chuyện tiền thân - 14.Phẩm Sankappa - 256. Chuyện cái giếng cũ (Tiền thân Jarudapàna)
Kinh Tiểu Bộ - 571. Chuyện tiền thân - 14.Phẩm Sankappa - 257. Chuyện người hầu cận Gàmani-Canda (Tiền thân Gàmani
Kinh Tiểu Bộ - 572. Chuyện tiền thân - 14.Phẩm Sankappa - 258. Chuyện đại vương Mandahàtà (Tiền thân Mandahàtà)
Kinh Tiểu Bộ - 573. Chuyện tiền thân - 14.Phẩm Sankappa - 259. Chuyện ẩn sĩ Tirìta-Vaccha (Tiền thân Tirìta-Vaccha)
Kinh Tiểu Bộ - 574. Chuyện tiền thân - 14.Phẩm Sankappa - 260. Chuyện sứ giả của cái bụng (Tiền thân Duta)
Kinh Tiểu Bộ - 575. Chuyện tiền thân - 15.Phẩm Kosya - 261. Chuyện hoa sen (Tiền thân Paduma)
Kinh Tiểu Bộ - 576. Chuyện tiền thân - 15.Phẩm Kosya - 262. Chuyện bàn tay mềm mại (Tiền thân Mudupàni)
Kinh Tiểu Bộ - 577. Chuyện tiền thân - 15.Phẩm Kosya - 263. Chuyện tiểu dục tham (Tiền thân Culla-Palobhana)

Videos

Video mới nhất

Hương thơm đạo đức
Hương thơm đạo đức - TT. Thích Nhật Từ chia sẻ cho hơn 200 bạn trẻ tại Hưng Yên
4 hình ảnh ẩn dụ trong hôn nhân
4 hình ảnh ẩn dụ trong hôn nhân - TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng.
TT. Thích Nhật Từ tư vấn điều trị các bệnh về trầm cảm, rối loạn đa nhân cách, tâm thần hoang tưởng
TT. Thích Nhật Từ tư vấn điều trị các bệnh về trầm cảm, rối loạn đa nhân cách, tâm thần hoang tưởng
Lời tạm biệt Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe của vợ hiền
LỜI TẠM BIỆT CỰU THỦ TƯỚNG NHẬT BẢN SHINZO ABE CỦA VỢ HIỀN do TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng trong Khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật, ngày 10-07-2022.
Vượt qua ám ảnh về cái chết
Vượt qua ám ảnh về cái chết để tâm bình an ngay giây phút này - TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng.
Cẩm nang sống – Bổ ích từ khóa tu mùa hè
Cẩm nang sống – Bổ ích từ khóa tu mùa hè, những chia sẻ từ TT. Thích Nhật Từ
Những điều cần làm trong các ngày lễ quan trọng của kiếp người
Những điều cần làm trong các ngày lễ quan trọng của kiếp người - TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng.
Môn học Sư phạm hoằng pháp 2022 - Bài 4: Mục đích và đặc điểm hoằng pháp
BÀI 4: MỤC ĐÍCH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẰNG PHÁP, TT. Thích Nhật Từ giảng dạy ngày 01-07-2022.