CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tương Ưng Bộ - Tập 5 - Thiên Đại Phẩm

Tab chính

Audio: 92
Mp3
Tập 5: Chương 3: Tương Ưng Niệm Xứ - 6. Phẩm Sông Hằng Rồng Thuyết
Tập 5: Chương 11: Tương Ưng Dự Lưu - 7. Phẩm Với Trí Tuệ
Kinh Tương Ưng Bộ - Tập 5: Chương 1: Tương Ưng Ðạo - 1. Phẩm Vô Minh
Kinh Tương Ưng Bộ - Tập 5: Chương 1: Tương Ưng Ðạo - 2. Phẩm Trụ
Kinh Tương Ưng Bộ - Tập 5: Chương 1: Tương Ưng Ðạo - 3. Phẩm Tà Tánh
Kinh Tương Ưng Bộ - Tập 5: Chương 1: Tương Ưng Ðạo - 4. Phẩm Về Hành
Kinh Tương Ưng Bộ - Tập 5: Chương 1: Tương Ưng Ðạo - 5. Phẩm Không Phóng Dật
Kinh Tương Ưng Bộ - Tập 5: Chương 1: Tương Ưng Ðạo - 6. Phẩm Việc Làm Cần Sức Mạnh
Kinh Tương Ưng Bộ - Tập 5: Chương 1: Tương Ưng Ðạo - 7. Phẩm Tầm Cầu
Kinh Tương Ưng Bộ - Tập 5: Chương 1: Tương Ưng Ðạo - 8. Phẩm Bộc Lưu
Kinh Tương Ưng Bộ - Tập 5: Chương 2: Tương Ưng Giác Chi - 1. Phẩm Núi
Kinh Tương Ưng Bộ - Tập 5: Chương 2: Tương Ưng Giác Chi - 2. Phẩm Về Bênh
Kinh Tương Ưng Bộ - Tập 5: Chương 2: Tương Ưng Giác Chi - 3. Phẩm Udayi
Kinh Tương Ưng Bộ - Tập 5: Chương 2: Tương Ưng Giác Chi - 4. Phẩm Triền Cái
Kinh Tương Ưng Bộ - Tập 5: Chương 2: Tương Ưng Giác Chi - 5. Phẩm Chuyển Luân
Kinh Tương Ưng Bộ - Tập 5: Chương 2: Tương Ưng Giác Chi - 6. Phẩm Trong Nhiếp Giác Chi
Kinh Tương Ưng Bộ - Tập 5: Chương 2: Tương Ưng Giác Chi - 7. Phẩm Hơi Thở Vô Thở Ra
Kinh Tương Ưng Bộ - Tập 5: Chương 2: Tương Ưng Giác Chi - 8. Phẩm Đoạn Diệt
Kinh Tương Ưng Bộ - Tập 5: Chương 2: Tương Ưng Giác Chi - 9. Phẩm Song Hàng Quang Thuyết
Kinh Tương Ưng Bộ - Tập 5: Chương 2: Tương Ưng Giác Chi - 10. Phẩm Không Phóng Dật
Kinh Tương Ưng Bộ - Tập 5: Chương 2: Tương Ưng Giác Chi - 11. Phẩm Cần Dùng Sức Mạnh
Kinh Tương Ưng Bộ - Tập 5: Chương 2: Tương Ưng Giác Chi - 12. Phẩm Tầm Cầu
Kinh Tương Ưng Bộ - Tập 5: Chương 2: Tương Ưng Giác Chi - 13. Phẩm Bộc Lưu
Kinh Tương Ưng Bộ - Tập 5: Chương 2: Tương Ưng Giác Chi - 14. Phẩm Song Hàng Quang
Kinh Tương Ưng Bộ - Tập 5: Chương 2: Tương Ưng Giác Chi - 15. Phẩm Không Phóng Dật
Kinh Tương Ưng Bộ - Tập 5: Chương 2: Tương Ưng Giác Chi - 16. Phẩm Cần Dùng Sức Mạnh
Kinh Tương Ưng Bộ - Tập 5: Chương 2: Tương Ưng Giác Chi - 17. Phẩm Tầm Cầu
Kinh Tương Ưng Bộ - Tập 5: Chương 2: Tương Ưng Giác Chi - 18. Phẩm Bộc Lưu
Kinh Tương Ưng Bộ - Tập 5: Chương 3: Tương Ưng Niệm Xứ - 1. Phẩm Ambapali
Kinh Tương Ưng Bộ - Tập 5: Chương 3: Tương Ưng Niệm Xứ - 2. Phẩm Dananda
Kinh Tương Ưng Bộ - Tập 5: Chương 3: Tương Ưng Niệm Xứ - 3. Phẩm Giới Trú
Kinh Tương Ưng Bộ - Tập 5: Chương 3: Tương Ưng Niệm Xứ - 4. Phẩm Chưa Từng Được Nghe
Tập 5: Chương 3: Tương Ưng Niệm Xứ - 5. Phẩm Bất Tử
Tập 5: Chương 3: Tương Ưng Niệm Xứ - 7. Phẩm Không Phóng Dật
Tập 5: Chương 3: Tương Ưng Niệm Xứ - 8. Phẩm Việc Làm Cần Sức Mạnh
Tập 5: Chương 3: Tương Ưng Niệm Xứ - 9. Phẩm Tầm Cầu
Tập 5: Chương 3: Tương Ưng Niệm Xứ - 10. Bộc Lưu
Tập 5: Chương 4: Tương Ưng Căn - 1. Phẩm Thanh Tịnh
Tập 5: Chương 4: Tương Ưng Căn - 2. Phẩm Có Phần Yếu Hơn (Mudutaravaggo)
Tập 5: Chương 4: Tương Ưng Căn - 3. Phẩm Sáu Căn
Tập 5: Chương 4: Tương Ưng Căn - 5. Phẩm Về Già
Tập 5: Chương 4: Tương Ưng Căn - 6. Phẩm Thứ Sáu
Tập 5: Chương 4: Tương Ưng Căn - 7. Phẩm Giác Chi Phần
Tập 5: Chương 4: Tương Ưng Căn - 8. Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết
Tập 5: Chương 4: Tương Ưng Căn - 9. Phẩm Không Phóng Dật
Tập 5: Chương 4: Tương Ưng Căn - 10. Phẩm Việc Làm Cần Sức Mạnh
Tập 5: Chương 4: Tương Ưng Căn - 11. Phẩm Tầm Cầu
Tập 5: Chương 4: Tương Ưng Căn - 12. Phẩm Bộc Lưu
Tập 5: Chương 4: Tương Ưng Căn - 13. Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết
Tập 5: Chương 4: Tương Ưng Căn - 14. Phẩm Không Phóng Dật
Tập 5: Chương 4: Tương Ưng Căn - 17. Phẩm Bộc Lưu
Tập 5: Chương 5: Tương Ưng Chánh Cần - 1. Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết
Tập 5: Chương 5: Tương Ưng Chánh Cần - 2. Phẩm Không Phóng Dật
Tập 5: Chương 5: Tương Ưng Chánh Cần - 3. Phẩm Việc Làm Cần Sức Mạnh
Tập 5: Chương 5: Tương Ưng Chánh Cần - 4. Phẩm Tầm Cầu
Tập 5: Chương 5: Tương Ưng Chánh Cần - 5. Phẩm Bộc Lưu
Tập 5: Chương 6: Tương Ưng Lực - 1. Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết
Tập 5: Chương 6: Tương Ưng Lực - 2. Phẩm Không Phóng Dật
Tập 5: Chương 6: Tương Ưng Lực - 3. Phẩm Sức Mạnh
Tập 5: Chương 6: Tương Ưng Lực - 4. Phẩm Tầm cầu
Tập 5: Chương 6: Tương Ưng Lực - 5. Phẩm Bộc Lưu
Tập 5: Chương 6: Tương Ưng Lực - 6. Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết
Tập 5: Chương 6: Tương Ưng Lực - 7. Phẩm Không Phóng Dật
Tập 5: Chương 6: Tương Ưng Lực - 8. Phẩm Lực
Tập 5: Chương 6: Tương Ưng Lực - 9. Phẩm Tầm Cầu
Tập 5: Chương 6: Tương Ưng Lực - 10. Phẩm Bộc Lưu
Tập 5: Chương 7: Tương Ưng Như Ý Túc - 1. Phẩm Capala
Tập 5: Chương 7: Tương Ưng Như Ý Túc - 2. Phẩm Lâu Rừng
Tập 5: Chương 7: Tương Ưng Như Ý Túc - 3. Phẩm Thứ Ba
Tập 5: Chương 8: Tương Ưng Anuruddha - 1. Phẩm Độc Cư
Tập 5: Chương 8: Tương Ưng Anuruddha - 2. Phẩm Thứ Hai
Tập 5: Chương 9: Tương Ưng Thiền - 1. Phẩm Sông Hồng Rộng Thuyết
Tập 5: Chương 9: Tương Ưng Thiền - 2. Phẩm Bộc Lưu
Tập 5: Chương 10: Tương Ưng Hơi Thở Vô Hơi Thở Ra - 1.Phẩm Một Pháp
Tập 5: Chương 10: Tương Ưng Hơi Thở Vô Hơi Thở Ra - 2. Phẩm Thứ Hai
Tập 5: Chương 11: Tương Ưng Dự Lưu - 1. Phẩm Thứ Nhất
Tập 5: Chương 11: Tương Ưng Dự Lưu - 2. Phẩm Veludvara
Tập 5: Chương 11: Tương Ưng Dự Lưu - 3. Phẩm Một Ngàn Hay Vườn Vua
Tập 5: Chương 11: Tương Ưng Dự Lưu - 4. Phẩm Saranani
Tập 5: Chương 11: Tương Ưng Dự Lưu - 5. Phẩm Phước Đức Sung Mãn
Tập 5: Chương 11: Tương Ưng Dự Lưu - 6. Phẩm Phước Đức Sung Mãn Với Kệ
Tập 5: Chương 12: Tương Ưng Sự Thật - 1. Phẩm Định
Tập 5: Chương 12: Tương Ưng Sự Thật - 2. Phẩm Chuyển Pháp Luân
Tập 5: Chương 12: Tương Ưng Sự Thật - 3. Phẩm Kotigama
Tập 5: Chương 12: Tương Ưng Sự Thật - 4. Phẩm Rừng Simsapa
Tập 5: Chương 12: Tương Ưng Sự Thật - 5. Phẩm Vực Thẳm
Tập 5: Chương 12: Tương Ưng Sự Thật - 6. Phẩm Chứng Đạt
Tập 5: Chương 12: Tương Ưng Sự Thật - 7. Phẩm Bánh Xe Lược Thuyết
Tập 5: Chương 12: Tương Ưng Sự Thật - 8. Phẩm Ít Người Từ Bỏ
Tập 5: Chương 12: Tương Ưng Sự Thật - 9. Phẩm Lúa Gạo Sống Rộng Thuyết
Tập 5: Chương 12: Tương Ưng Sự Thật - 10. Phẩm Chúng Sanh Nhiều Hơn
Tập 5: Chương 12: Tương Ưng Sự Thật - 11. Phẩm Năm Sanh Thú

Videos