CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Play Kinh Tiểu Bộ - 3.2 Trưởng Lão Ni Kệ (Therigàthà)

Tab chính

 Gồm 524 bài kệ do 73 Tỷ kheo ni cảm tác. Cả hai tập thi kệ Theragàthà và Therigàthà được đánh giá là những tác phẩm đẹp nhất trong văn học Ấn Độ vì tính cách mang nặng tình người hòa lẫn thiền vị của các đệ tử Phật. Đây là những khúc hoan ca phản ánh đời sống thanh tịnh của những người tầm cầu giải thoát giác ngộ, chân hạnh phúc.

Trình bày: 
Nhiều ca sĩ
Tác giả: 
Đại Tạng Kinh
Category: 
Kinh Tiểu Bộ
6.759 lượt nghe.
Bình luận