CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

06. Phật nói kinh tám điều trai giới

Ấn tống
Trình bày: 
Đại Quốc
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Phật Cho Người Tại Gia
35
Bạn: Không có. TB: 2.1 (55 votes)
14.916 lượt nghe.
Bình luận