CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Quán Vô Lượng Thọ 03: Quán tượng Phật và Bồ Tát (30/09/2012)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 09 năm 2012
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2012, Kinh Quán Vô Lượng Thọ
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 30/09/2012 746
Bạn: Không có. TB: 2 (35 votes)
7.523 lượt nghe.
Bình luận