CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Đại Thừa - Kinh Đại Bảo Tích - Tập 2

Tab chính

Audio: 21
Mp3
Lời mở đầu
Chương 06: Pháp Hội Bất Động Như Lai - Phẩm Thọ Ký Trang Nghiêm – Thứ Nhất
Chương 06: Pháp Hội Bất Động Như Lai - Phẩm Phật Sát Trang Nghiêm – Thứ Hai
Chương 06: Pháp Hội Bất Động Như Lai - Phẩm Thanh Văn Chúng – Thứ Ba
Chương 06: Pháp Hội Bất Động Như Lai - Phẩm Bồ Tát Chúng – Thứ Tư
Chương 06: Pháp Hội Bất Động Như Lai - Phẩm Niết Bàn Công Đức Trang Nghiêm – Thứ Năm
Chương 06: Pháp Hội Bất Động Như Lai - Phẩm Nhơn Duyên Vãng Sanh – Thứ Sáu
Chương 07: Pháp Hội Mặc Giáp Trang Nghiêm - Thứ Bảy A
Chương 07: Pháp Hội Mặc Giáp Trang Nghiêm - Thứ Bảy B
Chương 07: Pháp Hội Mặc Giáp Trang Nghiêm - Thứ Bảy C
Chương 07: Pháp Hội Mặc Giáp Trang Nghiêm - Thứ Bảy D
Chương 08: Pháp Hội Pháp Giới Thể Tánh Vô Phân Biệt- Thứ Tám A
Chương 08: Pháp Hội Pháp Giới Thể Tánh Vô Phân Biệt- Thứ Tám B
Chương 09: Pháp Hội Đại Thừa Thập Pháp - Thứ Chín
Chương 10: Pháp Hội Văn Thù Sư Lợi Phổ Môn - Thứ Mười
Chương 11: Pháp Hội Xuất Hiện Quang Minh - Thứ Mười Một A
Chương 11: Pháp Hội Xuất Hiện Quang Minh - Thứ Mười Một B
Chương 11: Pháp Hội Xuất Hiện Quang Minh - Thứ Mười Một C
Chương 11: Pháp Hội Xuất Hiện Quang Minh - Thứ Mười Một D
Chương 11: Pháp Hội Xuất Hiện Quang Minh - Thứ Mười Một E
Ban thực hiện