CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chương 06: Pháp Hội Bất Động Như Lai - Phẩm Niết Bàn Công Đức Trang Nghiêm – Thứ Năm

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 1.9 (38 votes)
6.530 lượt nghe.
Bình luận