CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tiểu Bộ - 068. Kinh Tập - Chương 1: Phẩm Rắn - 11. Kinh Thắng Trận

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 1.7 (15 votes)
8.727 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

Minh tan (chưa được kiểm chứng)
thanh kinh tri an thay
05/10/2012 08:52:34 pm