CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tiểu Bộ - 274. Trưởng lão Tăng kệ - Chương 1: Một kệ - Phẩm 12

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 3.6 (12 votes)
5.549 lượt nghe.
Bình luận