CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tiểu Bộ - 279. Trưởng lão Tăng kệ - Chương 2: Hai kệ - Phẩm 5

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.9 (6 votes)
5.194 lượt nghe.
Bình luận