CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tiểu Bộ - 280. Trưởng lão Tăng kệ - Chương 3 - Phẩm ba kệ

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.4 (9 votes)
6.332 lượt nghe.
Bình luận