CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tiểu Bộ - 292. Trưởng lão Tăng kệ - Chương 15 - Phẩm mười lăm kệ

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.9 (6 votes)
6.230 lượt nghe.
Bình luận