CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tiểu Bộ - 293. Trưởng lão Tăng kệ - Chương 16 - Phẩm hai mươi kệ

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.9 (6 votes)
6.554 lượt nghe.
Bình luận