CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

vấn đáp

Vấn đáp: Cúng thí thực cô hồn, Trì chú Đại Bi, Từ bi và trí tuệ, Thân đâu tâm đó, Kinh Bát-nhã ba-la-mật, Nạo thai và hồn ma, Pháp luân công

Vấn đáp:

1 - Cúng thí thực cô hồn
2- Trì chú Đại Bi
3 - Từ bi và trí tuệ
4 - Thân đâu tâm đó
5 - Kinh Bát-nhã ba-la-mật
6 - Nạo thai và hồn ma
7 - Pháp luân công

Giảng tại Yokohama, Nhật Bản, ngày 6/6/2015 và Đạo Tràng Pháp Hoa, Đức, ngày 21/06/2015