CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 03 - 2020

Tab chính

Videos

CHIA SẺ PHẬT PHÁP ONLINE - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
TÀ PHÁI THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 01-03-2020 - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/03/2020
TU TRÌ TẠI GIA - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
PHÁT NGUYỆN ĂN CHAY - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 12-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/03/2020
GIẢ THUYẾT VỀ ĂN CHAY TRONG ĐẠO PHẬT - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 02/03/2020
ĐỌC KINH PHẬT ĐỂ NGHIỀN NGẪM CHÂN LÝ - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
HÌNH TƯỚNG BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 02-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 02/03/2020