CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 03 - 2020

Tab chính

Videos

CHIA SẺ PHẬT PHÁP ONLINE - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
VƯỢT QUA CẢM GIÁC SỢ HÃI TỘI LỖI - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
BỐ THÍ CHO NGƯỜI NGHIỆN - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 04-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
PHÁP PHỤC VÀ BIỂU TƯỢNG BÁNH XE PHÁP LUÂN - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
NGỦ MƠ THẤY PHẬT VÀ BỒ-TÁT
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 13-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 13/03/2020
GIỮ CHÁNH NIỆM TRONG ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 02/03/2020
PHÂN BIỆT TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN VÀ TÔN GIÁO TÍN NGƯỠNG
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 02/03/2020
KHÁI NIỆM VỀ CON SỐ 84.000 - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 05-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/03/2020