CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 03 - 2020

Tab chính

Videos

CHIA SẺ PHẬT PHÁP ONLINE - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
LƯƠNG HOÀNG SÁM PHÁP - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
TU HÀNH VÀ CHỨNG ĐẮC GIỮA TĂNG & NI - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/03/2020
TRẺ EM BAO NHIÊU TUỔI ĐƯỢC QUY Y TAM BẢO? - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
NGHIỆP TRUNG BÌNH ĐỂ TÁI SINH LÀM NGƯỜI - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/03/2020
LÀM GÌ ĐỂ TRÁNH NĂM TUỔI HẠN? - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 02/03/2020
VƯỢT QUA CHUYỆN BUỒN TRONG ĐỜI - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020