CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 02: Hai Pháp - 04. Phẩm Tâm Thăng Bằng

Ấn tống
Album: 
Chương 02: Hai Pháp
Trình bày: 
Chiếu Thành
Tác giả: 
Đại Tạng Kinh
Category: 
Kinh Tăng Chi
Bạn: Không có. TB: 2.9 (31 votes)
7.171 lượt nghe.
Bình luận