CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ (21-40)

Tab chính

Audio: 20
Mp3
Kinh Trung Bộ - 021. Kinh Ví dụ cái cưa
Kinh Trung Bộ - 022. Kinh Ví dụ con rắn
Kinh Trung Bộ - 023. Kinh Gò mối
Kinh Trung Bộ - 024. Kinh Trạm xe
Kinh Trung Bộ - 025. Kinh Bẫy mồi
Kinh Trung Bộ - 026. Kinh Thánh cầu
Kinh Trung Bộ - 027. Tiểu kinh Ví dụ dấu chân voi
Kinh Trung Bộ - 028. Đại kinh Ví dụ dấu chân voi
Kinh Trung Bộ - 029. Đại kinh Ví dụ lõi cây
Kinh Trung Bộ - 030. Tiểu kinh Ví dụ lõi cây
Kinh Trung Bộ - 031. Tiểu kinh Khu rừng sừng bò
Kinh Trung Bộ - 032. Đại kinh Khu rừng sừng bò
Kinh Trung Bộ - 033. Đại kinh Người chăn bò
Kinh Trung Bộ - 034. Tiểu kinh Người chăn bò
Kinh Trung Bộ - 035. Tiểu kinh Saccaka
Kinh Trung Bộ - 036. Đại kinh Saccaka
Kinh Trung Bộ - 037. Tiểu kinh Đoạn tận ái
Kinh Trung Bộ - 038. Đại kinh Đoạn tận ái
Kinh Trung Bộ - 039. Đại kinh Xóm ngựa
Kinh Trung Bộ - 040. Tiểu kinh Xóm ngựa

Videos