CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 17: Năm cấp độ chuyển hóa

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 11/12/2012

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 16: Ba cấp độ nhận thức (Tam Tự Tính)

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 10/12/2012

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 15: Tiến trình sinh tử

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 10/12/2012

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 14: Tâm lý bất định

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 07/12/2012

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 13: Tâm lý thiện

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 04/12/2012

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 10: Nhân duyên của Thức

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 26/11/2012.

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 11: Tâm lý phổ quát

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 26/11/2012

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 12: Tâm lý chuyên biệt

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 27/11/2012.

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 8: Bản chất và phân loại ý thức

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 13/11/2012.

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 9: Năm thức giác quan (13/11/2012)

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 13/11/2012

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 6: Hạt giống và tính cách con người

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 06/11/2012.

Thành Duy Thức Luận (2012) - Phần 7: Thức Mạt-na

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 09/11/2012.

Video mới nhất

Vấn đáp: Xá lợi Phật, Chuyển Thức thành Trí - TT. Thích Nhật Từ

Các câu hỏi:
1/ Xá lợi Phật, bố thí nội tài
2/ Chuyển Thức thành Trí
3/ Giải nghĩa ngũ uẩn giai không
4/ Khái niệm có và không, 84 ngàn pháp môn
5/ Thiền tông và Tịnh Độ tông
6/ Phá chấp trong kinh Kim Cang
7/ Sắc không trong Bát Nhã tâm kinh
8/ Trường phái cựu dịch và tân dịch, Bồ tát Quan Thế Âm
9/ Gieo trồng hạt giống Phật pháp, con đường đến hạnh phúc

Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại TP. Vallejo, Hoa Kỳ, ngày 25-06-2017

Đức Phật cười độ lượng - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại đạo tràng Khánh Anh, Hoa Kỳ, ngày 24-06-2017.

Phá chấp diệt khổ trong kinh Kim Cang - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại TP. Vallejo, Hoa Kỳ, ngày 25-06-2017.

Cách thức tổ chức khóa tu thiền - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường TCPH Đồng Nai, ngày 18-07-2017.

Bí quyết hôn nhân bền vững - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 08-07-2017.

Cần đổi mới "Thực đơn tâm linh" trong nghi thức tụng niệm - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường TCPH Đồng Nai, ngày 18-07-2017.

Thiền Tứ Niệm Xứ - Quán Pháp 4: Tứ Thánh Đế - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường TCPH BRVT, ngày 18-07-2017.

Vượt qua bệnh than thở và than phiền - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Niệm Phật đường Fremont, Hoa Kỳ, ngày 26-06-2017.