CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bát chánh đạo

Tab chính

Audio: 41
Mp3
01. Lời giới thiệu
02. Nguồn hạnh phúc
03. Vun trồng tâm thiện
05. Đổi thay
06. Chịu trách nhiệm cho hành động của mình
07. Bước 2: Chánh tư duy
08. Lòng từ bi đối với kẻ thù
09. Từ bi đối với con cái
10. Bước 3: Chánh ngữ
11. Tránh nói chuyện phù phiếm
12. Bước 4: Chánh nghiệp
13. Những giới luật cao hơn dành cho cư sĩ
14. Bước 5: Chánh mạng
15. Tuân giữ chánh mạng
16. Bước 6: Chánh tinh tấn
17. Tứ chánh cần
18. Chế ngự các kiết sử
19. Duy trì trạng thái tâm thiện
20. Bước 7: Chánh niệm
21. Chánh niệm về các tư thế
22. Chánh niệm về thọ
23. Bước 8: Chánh định
24. Chánh niệm về chánh định
25. Lời kết
Bát Chánh Đạo, ĐĐ. Thích Ngộ Như giảng lớp Bát Chánh đạo cơ bản K17
Bối cảnh xã hội thời Đức Phật
Bổn phận người phật tử tại gia
Giải thoát quan Phật giáo - ĐĐ. Thích Ngộ Như giảng lớp Bát Chánh đạo nâng cao K10
Hình tượng và đại nguyện Địa tạng vương Bồ tát
Lời Phật dạy trong Kinh Nikaya 2 - ĐĐ. Thích Ngộ Huy giảng lớp Bát Chánh đạo nâng cao K10
Năm nguyên tắc đạo đức - Thầy Ngộ Trí Dũng giảng Lớp Bát Chánh đạo
Ngũ căn ngũ lực - Thầy Quảng Tịnh giảng lớp Bát Chánh đạo cơ bản K17
Phát bồ đề tâm, ĐĐ. Thích Lệ Tuân giảng Bát Chánh đạo cơ bản K17
Quan điểm về bình đẳng của Đức Phật
Thập hạnh Phổ Hiền
Thất giác chi - Thầy Ngộ Như giảng Lớp Bát Chánh đạo cơ bản khóa 17
Thời kỳ phân phái Phật giáo - Thầy Lệ Tuân giảng Lớp Bát Chánh đạo
Tứ như ý túc - Thầy Quảng Tịnh giảng Lớp Bát Chánh đạo cơ bản K17
Tu tập hạnh kham nhẫn - Thầy Trí Dũng giảng
Đạo đức quan Phật giáo - Thầy Ngộ Như giảng Lớp Bát Chánh đạo nâng cao K10
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - Thầy Ngộ Dũng giảng Lớp Bát Chánh đạo cơ bản khóa 17

Videos