CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Huyền sử về ngài La Hầu La, cầu an, cầu siêu và dâng sao giải hạn, có Địa Tạng Bồ tát, địa ngục và Tây Phương Cực Lạc không, những biểu hiện của thân thể sau khi chết

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.7 (32 votes)
6.198 lượt nghe.
Bình luận