CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Phóng hào quang tiếp dẫn và vật lý học, luân hồi là có thật, chết trùng, sự và lý vãng sinh, chư Ni và việc quy y cho Phật tử, tiêu chí làm tu sĩ, cách thờ phượng của người Phật tử

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.9 (33 votes)
7.353 lượt nghe.
Bình luận