CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Tứ Vô Lượng Tâm: Từ, Bi (24/06/2007)
Giảng tại Chương trình phát thanh Đuốc Tuệ, Santa Ana, ngày 24-06-07.
Tứ vô lượng tâm 1A: Từ bi (24/06/2007) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chương trình phát thanh Đuốc Tuệ, P.O. Box 9871, Fountain Valley, ngày 24-06-07
Tứ vô lượng tâm 1B: Từ bi (24/06/2007) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chương trình phát thanh Đuốc Tuệ, P.O. Box 9871, Fountain Valley, ngày 24-06-07
Cứu người tội khổ (23/06/2007)
Giảng tại Tu viện Viên Chiếu, Sacramento, ngày 23-06-07.
Pháp đàm về sinh tử A (22/06/2007) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Phổ Minh, 2751 21 St Ave, Sacramento, ngày 22-06-07
Pháp đàm về sinh tử B (22/06/2007) Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Phổ Minh, 2751 21 St Ave, Sacramento, ngày 22-06-07
Pháp đàm về sinh tử (22/06/2007)
Giảng tại Chùa Phổ Minh, Sacramento, ngày 22-06-07.
Cận tử nghiệp (21/06/2007)
Giảng tại Chùa Phổ Minh, Sacramento, ngày 21-06-07
Triết Lý Về Đất (Phần 1-3) (20/06/2007) Thích Nhật Từ
Đạo Tràng Bi Nguyện - Hoa Kỳ, ngày 20/06/2007
Triết Lý Về Đất (Phần 2-3) (20/06/2007) Thích Nhật Từ
Đạo Tràng Bi Nguyện - Hoa Kỳ, ngày 20/06/2007
Triết Lý Về Đất (Phần 3-3) (20/06/2007) Thích Nhật Từ
Đạo Tràng Bi Nguyện - Hoa Kỳ, ngày 20/06/2007
Triết lý về đất A (20/06/2007) Thích Nhật Từ
Giảng tại Đạo tràng Từ Bi Nguyện, 4279 Ruby Ave, ngày 20-06-07
Triết lý về đất B (20/06/2007) Thích Nhật Từ
Giảng tại Đạo tràng Từ Bi Nguyện, 4279 Ruby Ave, ngày 20-06-07
Triết lý về đất C (20/06/2007) Thích Nhật Từ
Giảng tại Đạo tràng Từ Bi Nguyện, 4279 Ruby Ave, ngày 20-06-07
Triết lý về đất (20/06/2007)
Giảng tại Đạo tràng Từ Bi Nguyện, Sacramento, ngày 20-06-07
Hạnh nguyện Địa Tạng (19/06/2007)
Giảng tại Đạo tràng Hạnh Giao. 1101 S. Winchester Blvd. #D138, San Jose, ngày 19-06-07.