CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Hương thơm của thương yêu và sự hiểu biết - Thích Nhật Từ
Giảng ngày 31-07-2005 tại chùa Di Đà, Santa Ana.
Chuyển hoá cảm xúc 3 (03/07/2005) - Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Việt Nam, Houston, 03-7-05.
Dung thông văn hóa qua hạnh Bồ-tát Quán Âm - Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Phật Tổ, Long Beach, Hoa Kỳ, ngày 23/7/2005.