CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Thủ Lăng Nghiêm 9 (2013): Giác ngộ của A-la-hán

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.4 (27 votes)
8.036 lượt nghe.
Bình luận