CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Xá lợi Phật, Chuyển Thức thành Trí - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.6 (36 votes)
6.627 lượt nghe.
Bình luận