CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Pháp Cú 18: Gột rửa bợn nhơ của tâm (03/04/2011)

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.4 (36 votes)
9.539 lượt nghe.
Bình luận