CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Đối diện tuổi già (23/01/2005)
Trung Tâm Bảo Trợ Người Già và Tàn Tật Thạnh Lộc, 23-1-05
Năm pháp thoại chuyển hoá oan ức 3 (18/12/2004)
Giảng tại Tu viện Bửu Hưng, Vancouver, 18-12-04.
Niềm đau hải chấn 2 (18/12/2004)
Chùa Giác Ngộ, 18-12-04.
Niềm đau hải chấn 1 (10/12/2004)
Chùa Giác Ngộ, 10-12-04.
Năm pháp thoại chuyển hóa oan ức 2 (05/12/2004)
Giảng tại Tu viện Bửu Hưng, Vancouver, 05-12-04
Năm pháp thoại chuyển hóa oan ức 1 (04/12/2004)
Giảng tại Tu viện Bửu Hưng, Vancouver, 04-12-04
Năm pháp thoại chuyển hoá oan ức 4 (12/2004)
Giảng tại Tu viện Bửu Hưng, Vancouver, 12-04.
Năm pháp thoại chuyển hóa oan ức 5 (12/2004)
Giảng tại Tu viện Bửu Hưng, Vancouver, 12-04.
Chinh phục cơn giận
Chùa Hải Đức, Jacksonville, 13-11-04
Trưởng thành trong tạ ơn (11/2004)
Chùa Tam Bảo, Baton Rouge, 27-11-04.