CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại

Năm pháp thoại chuyển hóa oan ức 2 (05/12/2004)
Giảng tại Tu viện Bửu Hưng, Vancouver, 05-12-04
Năm pháp thoại chuyển hóa oan ức 1 (04/12/2004)
Giảng tại Tu viện Bửu Hưng, Vancouver, 04-12-04
Năm pháp thoại chuyển hoá oan ức 4 (12/2004)
Giảng tại Tu viện Bửu Hưng, Vancouver, 12-04.
Năm pháp thoại chuyển hóa oan ức 5 (12/2004)
Giảng tại Tu viện Bửu Hưng, Vancouver, 12-04.
Chinh phục cơn giận
Chùa Hải Đức, Jacksonville, 13-11-04
Trưởng thành trong tạ ơn (11/2004)
Chùa Tam Bảo, Baton Rouge, 27-11-04.
Hạnh ban vô úy của Bồ-tát Quan Thế Âm 2 (31/10/2004)
Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Phước Long,ngày 31/10/2004.
Liễu quán (12/10/2004)
Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Liễu Quán, San Jose, ngày 12/10/2004.
Vấn đáp Phật Pháp tại chùa Xá Lợi (22/08/2004)
Giảng tại chùa Xá Lợi, 22/08/2004