CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Vô Lượng Thọ 03: 48 lời nguyện của Phật A Di Đà - Phần 1 (01-24) (11/11/2012)

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.4 (40 votes)
8.513 lượt nghe.
Bình luận