CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tân Nhạc

Tiếng hát từ bi
Ngày đăng: 09/05/2016
Cánh hoa sen
Ngày đăng: 09/05/2016
Ta hãy vui
Ngày đăng: 09/05/2016
Dâng hoa
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngày đăng: 09/05/2016
Phát nguyện vãng sanh
Ngày đăng: 09/05/2016
Kệ sám hối
Ngày đăng: 09/05/2016
Tùy hỷ hồi hướng
Ngày đăng: 09/05/2016
Kệ cúng dường
Ngày đăng: 09/05/2016
Sám quy mạng
Ngày đăng: 09/05/2016
Lạy Đức Phổ Hiền
Ngày đăng: 09/05/2016
Lạy Đức Văn Thù
Ngày đăng: 09/05/2016
Lạy Đức Quan Âm
Ngày đăng: 09/05/2016
Khen Phật
Ngày đăng: 09/05/2016
Tắm Phật
Ngày đăng: 09/05/2016
Dâng hương
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngày đêm an lành
Ngày đăng: 09/05/2016
Kinh phước đức
Ngày đăng: 09/05/2016
Kinh tinh yếu bát nhã
Ngày đăng: 09/05/2016
Phòng hộ chuyển hóa
Ngày đăng: 09/05/2016
Cam lồ
Ngày đăng: 09/05/2016
Kinh sức mạnh Quan Âm
Ngày đăng: 09/05/2016
Xưng tán tăng
Ngày đăng: 09/05/2016
Xưng tán pháp
Ngày đăng: 09/05/2016

Video mới nhất

Tuyên bố Vesak P2: Đạo Phật và trách nhiệm cùng chia sẻ - TT. Thích Nhật Từ
Tuyên bố Vesak P2: Đạo Phật và trách nhiệm cùng chia sẻ - TT. Thích Nhật Từ
Lễ bế mạc khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại Chùa Giác Ngộ
Lễ bế mạc khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại Chùa Giác Ngộ
Năm điều cần ghi nhớ - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ nhắc nhở giới tử trong lễ bế mạc khóa tu XGGD lần V tại chùa Giác Ngộ, ngày 31-05-2019
KHÓA KINH CHÚ LĂNG NGHIÊM TẠI HVPGVN cơ sở LMX Tháng 05-2019
Hội đồng Điều hành, Ban giảng huấn, Ban quản viện Tăng - Ni, 750 Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM tháng 05-2019
KHÓA KINH BỔN MÔN PHÁP HOA TẠI HVPGVN cơ sở LMX Tháng 05-2019
Hội đồng Điều hành, Ban giảng huấn, Ban quản viện Tăng - Ni, 750 Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM tháng 05-2019
Ý nghĩa của xuất gia - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong lễ thế phát Xuất gia gieo duyên lần V tại chùa Giác Ngộ, ngày 26-05-2019
Tuyên bố Vesak Liên Hiệp Quốc Điều 1 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 17-05-2019