CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tân Nhạc

Tiếng hát từ bi
Ngày đăng: 09/05/2016
Cánh hoa sen
Ngày đăng: 09/05/2016
Ta hãy vui
Ngày đăng: 09/05/2016
Dâng hoa
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngày đăng: 09/05/2016
Phát nguyện vãng sanh
Ngày đăng: 09/05/2016
Kệ sám hối
Ngày đăng: 09/05/2016
Tùy hỷ hồi hướng
Ngày đăng: 09/05/2016
Kệ cúng dường
Ngày đăng: 09/05/2016
Sám quy mạng
Ngày đăng: 09/05/2016
Lạy Đức Phổ Hiền
Ngày đăng: 09/05/2016
Lạy Đức Văn Thù
Ngày đăng: 09/05/2016
Lạy Đức Quan Âm
Ngày đăng: 09/05/2016
Khen Phật
Ngày đăng: 09/05/2016
Tắm Phật
Ngày đăng: 09/05/2016
Dâng hương
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngày đêm an lành
Ngày đăng: 09/05/2016
Kinh phước đức
Ngày đăng: 09/05/2016
Kinh tinh yếu bát nhã
Ngày đăng: 09/05/2016
Phòng hộ chuyển hóa
Ngày đăng: 09/05/2016
Cam lồ
Ngày đăng: 09/05/2016
Kinh sức mạnh Quan Âm
Ngày đăng: 09/05/2016
Xưng tán tăng
Ngày đăng: 09/05/2016
Xưng tán pháp
Ngày đăng: 09/05/2016

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019