CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Phước Đức 1: Môi trường và giao tiếp (Điều phước lành 1-2) (26/07/2008)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 7 năm 2008
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Điềm Lành: Phước báo và an lành, Các bài kinh lẻ, Pháp thoại tại Mỹ 2008, Pháp thoại 2008

Giảng tại Chùa Phước Hậu, Wisconsin, ngày 26-07-08.

60
Bạn: Không có. TB: 2.1 (32 votes)
6.053 lượt nghe.
Bình luận